Задача 1. Развитие на терминологията, свързана с разработка на схеми за плащане на екосистемните услуги за очистване на водите и отношението разходи/ефективност.

 • Относно терминологията и избора на индикатори за повърхностните води бе разработен материала „Индикатори за качеството на повърхностните води“ – приложен pdf

 • Разработени беше концепция относно основните разходи, които ще бъдат използвани при изчисляване на ефективността отразена в представянето на резултатите от проекта на международна конференция и работна среща на кост акцията.

 • Обобщена бе информация за съществуващите видове ПЕС схеми.

 • Проведена бе среща с експерти от WWF за коментиране на разработените от екипите ПЕС схеми чрез финансирани проекти.

Задача 2. Подбор на индикатори

 • Разработена бе концепция за избора на комплексни индикатори за качеството и количеството на повърхностните води, както и за техните метрики, отразена в представянето на резултатите от проекта на международна конференция и работна среща на кост акцията.

Задача 3. Количествено определяне на разходите (включително разходи за селскостопански дейности) за създаване на гори.

 • Изнесени бяха две презентации на международната среща,, включващи изчислинии разходите по създаване на гори от експерти ангажирани в сектора, заявени от участниците в проекта. (приложени 2 презентации за горските пояси), които може да бъдат предоставени при поискване.

Задача 4. Количество ползи за създаване на гори, включително допълнителни ползи (улавяне на въглерод и т.н.).

 • Обобщени бяха съществуващите публикации за полезащитните пояси и е разрабоген материалът „SHELTER BELTS. BENEFITS. PAYMENT SCHEMES (Case study)”, които може да бъде предоставен при поискване – предстои неговото публикуване.

 • Обобщена бе информация относно: „Засушаване и горски екосистеми“, „Хидрологична роля на горите“ и „Горски екосистеми и повърхностни води“

Задача 5. Подбор на параметри.

 • Проведена бе 4-дневна командировка в гр. Варна.

 • Проведена е командировка до с. ДГС Струмяни и с. Игралище. Избрани са пробни площи и моделни дървета за монтиране на 2 бр. дендрометри.

 • Проведена е командировка до ДЛС Балчик. Избрани са пробни площи и моделни дървета за монтиране на 2 бр. дендрометри.

 • Проведена е втора командировка до с. Игралище и гр. Балчик за снемане на дендрометрични данни и събиране на дендрохронологични проби.

 • Обработени и измерени са около 80 дендрохронологични редици, които са в процес на статистическа обработка.

 • Обсъдени са основни параметри за развитието на алгоритъм.

Задача 6. Развитие на алгоритъм за оценка на ефективността на гората за запазване на водния дебит и очистване на повърхностните води.

 • Проведена бе среща с 2-ма експерти от Института по Икономика, БАН за обсъждане на концепциите за изчисляване на кост ефикастност и кост бенефит анализ.

 • Разработен е алгоритъм за изчисляване на кост ефикастност, който е докладван на международна конференция.

Септември, 2018
Октомври, 2018
Заглавия:
 • Modeling of forest ecosystem services by dendrochronological and dendrometric investigations (Iliana Todorova, Mariyana Lyubenova)

 • Urban Tree Management and ecosystem services in Sevlievo city (Simona Peteva, Mariyana Lyubenova)