Д О Г О В О Р

ДKОСТ 01/30_20.12.2017

за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST

ESEA & ForBel:„Разработване на схема за оценка на горски екосистемни услуги, ефективност на тяхното предоставяне чрез създаване на горки пояси с цел очистване и опазване на водите и други природни компоненти в регионите“

Анотация: Основна цел на предлагания проект: да засили българското участие и водеща роля при изработката на схемите за оценка на разходи/ефективност при разработката на темата. Към главната цел на предложения проект влиза и адаптирането на поставените задачи към българската икономика и законодателство и по този начин да се запълни липсата на такава методология в България.

Ключови думи: екосистемни услуги, ефективност, схема за оценка, опазване

Детайлна информация

Тип: Международен
Продължителност: 24 месеца

Фин. програма: ФНИ- програма за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST

Фин. организация: МОН - Фонд „Научни изследвания”

Организация, координатор: Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет

Лице, координатор: Марияна Иванова Любенова


Дейности:

  1. Развитие на терминологията, свързана с разработка на схеми за плащане на екосистемните услуги за очистване на водите и отношението разходи/ефективност.

  2. Подбор на индикатори.

  3. Подбор на параметри.

  4. Развитие на алгоритъм за оценка на ефективността на гората за запазване на водния дебит и очистване на повърхностните води.

  5. Pазработка на системи подпомагащи решенията.