Отчет за дейността през първата година от дейностите по изпълнение на договор ДКОСТ 1/30/20.12.2017